AMPA i Estatuts

Qui som? que fem?

Som una associació de pares i mares que dóna resposta activa a les necessitats de l’alumnat, sent part fonamental del desenvolupament de l’Escola i la seva qualitat, mitjançant l’aportació d’idees, projectes i recursos tot fomentant el sentiment de pertinença al centre i al seu entorn. L’AMPA és un espai de benvinguda, un espai de trobada, un espai de convivència, un espai viu i obert que s’anirà construint dia a dia entre tota l’escola.

L’AMPA també és participació: som moltes persones i en volem ser més per a, així, poder treballar per a les famílies, l’escola i el barri, i la seva interacció. Volem contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles. Totes les famílies, totes les propostes, totes les aportacions, totes les il·lusions, totes les idees, totes les trajectòries, totes les implicacions, totes les col·laboracions, totes les discrepàncies, totes… SOM AMPA.

Estatuts

 CAPÍTOL I
 
DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I ÀMBIT
 
ARTICLE 1.
L’associació de Pares d’Alumnes del Col·legi “Maristes Valldemia” està constituïda a la poblacióde Mataró, acollida als articles 22 i 27 de la Constitució Espanyola de 1978, i es regeix per aquestsestatuts, per la Llei Orgànica 8/1985 de 3 de juliol, perl Decret 202/1987 de 19 de maig delDepartament d’Ensenyament de la Genealitat de Catalunya i per les disposicions d’aplicaciórestants.
 
ARTICLE 2.
L’associació assumirà els objectius següents:
2.1.Donar suport i assistència als membres de l’Associació i, en general, als pares o als tutors, alseducadors i als alumnes del centre i als seus òrgans de govern i de participació en tot allò que fareferència a l’educació de tots els alumnes matriculats al centre.AMPA VALLDEMIAEscola Marista Valldemia Mataró
2.2.Afirmar els principis i exigències de l’Escola Cristiana en una societat demòcrata i pluralista,que sigui solidària amb les que hi ha al país, fidels a Catalunya i amb criteris de servei públic.
2.3.L’afirmació del dret dels pares a escollir el tipus d’educació que s’haurà de donar a llurs fills,d’acord amb la Declaració Universal dels Drets Humans, Pactes Internacionals de l’ONU,Convenció de la UNESCO i la Declaració de l’Infant de la UNICEF, segons la vigent ConstitucióEspanyola, així com amb la Convenció Europea dels Drets Humans les llibertats fonamentals delConsell d’Europa, i que tot això sigui una afirmació del principi de llibertat escolar igual per a totsels ciutadans.
2.4.Promoure, col·laborant si cal amb els organismes públics o privats, l’establiment de la justíciai la llibertat en general en la nostra societat, i, particularment, en les escoles, i una planificacióeficaç de l’educació que sigui adequada a les peculiaritats de Catalunya, dins l’estil característicdel Col·legi Marista.
2.5.Propugnar la dignificació i el reconeixement humà, social i econòmic de tots els qui treballenen el Col·legi Marista i la integració de tots els qui formen la comunitat educativa: pares o tutors,promotors, educadors i alumnes, i post-educativa, com l’Associació d’Antics Alumnes.
2.6.Afirmar el caràcter cristià de la família, la comunitat familiar i els valors evangèlics que s’hihan d’inserir i perfilar el model de família cristiana i les noves formes que la convivència familiarhaurà d’adoptar en la nostra societat.
2.7.Promoure al Col·legi Marista la qualitat d’educació, l’obertura a totes les famílies i lescaracterístiques pròpies de l’estil educatiu de Marcel·lí Champagnat i de la pedagogia marista desenvolupada al llarg de la seva història, reflectides en els seus documents i publicacions d’investigació.
2.8.Realitzar les accions públiques que calguin en favor dels interessos familiars, presos en elsentit més ampli, com a ciutadans, consumidors, etc., amb participació representativa enorganismes i institucions que actuïn en aquest sentit.
2.9.Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l’específicde responsabilització en l’educació familiar.
2.10.Promoure i realitzar tota mena d’activitats físico-esportives.
2.11.D’altres que, en el marc de la normativa educativa, assigni la legislació vigent.
 
ARTICLE 3.
El domicili de l’associació queda fixat en el número 124, del carrer La Riera de la població deMataró, i el seu àmbit d’activitats es circumscriu principalment a Catalunya.
 
CAPÍTOL II
 
ARTICLE 4.
4.1. Només podran ser socis de l’Associació els pares o, en el seu cas, els representants legals delsalumnes matriculats en el Col·legi Maristes Valldemia i com a socis contribuiran al seusosteniment amb les quotes a què es refereix l’article 6è.
4.2. L’admissió dels socis és facultat de la Junta Directiva, que l’acordarà, prèvia acreditació de lacondició de pare o representant legal d’un o més alumnes del centre.
 
ARTICLE 5.
Els socis tindran dret a:
5.1. Participar en les activitats de l’Associació, intervenint en les assemblees generals, exposantinquietuds i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o verbalment als Delegats de Curs, elsquals les traslladaran a l’esmentada Junta en les seves reunions.
5.2.Tenir veu i vot en les assemblees generals tot seguint l’ordre del dia.
5.3.Elegir i ésse elegit membre de la Junta Directiva.
5.4.Conèixer els Estatus.
 
ARTICLE6.
Seran deures dels socis:
6.1.Contribuir econòmicament al sosteniment de l’Associació i de les seves activitats, satisfent lesquotes i derrames acordades, fins i tot, si és cas, les que corresponguin a la Beca Champagnat.
6.2.Assistir a les Assemblees i complir els acords reglamentaris adoptats per l’Associació a travésdels seus diferents òrgans de govern.
6.3.Observar i complir els Estatuts vigents.
6.4.Col·laborar en el compliment de les finalitats de l’Associació.
6.5.Actuar d’acord amb els principis del Caràcter Propi i del Projecte Educatiu del Col·legiMarista.6.6.Desenvolupar, d’acord amb els Estatuts, els càrrecs per als quals són elegits.
 
ARTICLE 7.
7.1.Els socis seran donats de baixa a l’Associació per algun dels motius següents:
1.Renúncia fonamentada, comunicada per escrit adreçat al president.
2.Pèrdua de la condició de pare d’alumne, de la pàtria potestat o de la representació legal.
3.Falta de pagament de les quotes i derrames vàlidament acordades.
4.Utilitzar l’Associació o servir-se de la condició de soci per finalitats alienes a les estatutàriamentassumides per l’entitat.
5.Actuar, dins l’àmbit associatiu, en clara contradicció amb els principis del Caràcter Propi iProjecte Educatiu del Col·legi Marista.
7.2.Quan la baixa obeeixi als motius 3r., 4t. i 5è. serà preceptiva l’obertura d’un expedient en quèes donarà audiència al soci.L’acord de baixa serà adoptat per la Junta Directiva. El soci podrà recórrer en contra en el termini de quinze dies hàbils, comptats a partir del diasegüent a aquell en què l’acord li hagués estat notificat i que s’haurà de resoldre en la properaAssemblea General. En tant que l’Associació no ho resolgui, el soci restarà en situació desuspensió provisional.
7.3.La baixa d’un soci porta implícita la pèrdua de tots els drets en què, com a soci, poguessincorrespondre-li.
 
ARTICLE8.
8.1.L’associació de Pares d’Alumnes del Col·legi Maristes Valldemia podrà tenir patrimoni propi iindependent.Per a l’assoliment dels seus objectius, l’Associació disposarà dels mitjans econòmicssegüents:
1.Import de les quotes dels socis.
2.Donatius i subvencions, si n’hi hagués.
3.Els interessos que produeixin els fons de l’Associació.
4.Qualsevol altres ingressos que s’arbitrin a través de les activitats pròpies de l’Associació per al’assoliment dels seus objectius.
 
ARTICLE9.
Els associats satisfaran la quota que s’estableixi a l’Assemblea General Ordinària en aprovar elpressupost, a fi d’adequar-la a les despeses previstes.
 
ARTICLE10.
Atenent les finalitats de l’Associació, el pressupost anual de l’Associació de Pares d’Alumnes delCol·legi Maristes Valldemia, es fixa en una quantitat màxima de vint-i-cinc milions de pessetes(25.000.000), podent ser superada.CAPÍTOL IIIÒRGANS DE GOVERN:ASSEMBLEA GENERAL I JUNTA DIRECTIVA
 
ARTICLE11.
L’Associació serà regida per l’Assemblea General i la Junta Directiva.
 
ARTICLE12.
12.1.L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació i està constituïda per tots els socis.Tots els acords seran presos per majoria simple, excepció feta dels acords propis de l’AssembleaGeneral Extraordinària, que es prendran mitjançant el vot favorable de les dues terceres partsdels vots presents, com també per a elegir la Junta Directiva, que requerirà la majoria relativa.12.2.La votació podrà ser secreta sempre que ho demani la presidència o qualsevol soci assistent isigui aprovada aquesta sol·licitud per la pròpia Assemblea. Els socis hauran d’assistir-hi personalment, sense poder delegar el seu vot a l’Assemblea.
 
ARTICLE13.
13.1.L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada l’any per exercir lescompetències que li confereix l’article 16è. d’aquests Estatuts.Les Assemblees Generals, ja siguin ordinàries o extraordinàries, es convocaran amb unaantelació mínima de deu dies de la seva celebració, mitjançant comunicació escritaadreçada a cada soci en la qual s’expressarà l’ordre dels assumptes que s’han de tractar.Les Assemblees Generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, quedaran vàlidamentconstituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la majoria dels socis i, en segonaconvocatòria, trenta minuts més tard, sigui quin sigui el nombre de socis.
 
ARTICLE14.
L’assemblea General Extraordinària podrà ser convocada:
14.1.Per acord de la junta Directiva.
14.2.Per sol·licitud d’un vint per cent, almenys, del total de socis, els quals presentaranconjuntament una proposta dels assumptes que s’han d’incloure a l’ordre del dia de l’esmentadaAssemblea Extraordinària.
 
ARTICLE15.
Tenen dret a vot el pare i la mare o representant legal de l’alumne.
 
ARTICLE16.
16.1.Correspon a l’Assemblea General Ordinària:
1.Fixar els principis i els plans generals d’actuació de l’Associació.
2.Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, així com les quotes i derrames, lamemòria anual d’activitats i l’estat de comptes anual.
3.Elegir els membres de la Junta Directiva. L’elecció es farà entre les persones que, en el terminid’una setmana, abans de l’Assemblea, presentin la seva candidatura davant de la Junta Directiva.
4.Decidir sobre qualsevol altra qüestió proposada per la Junta Directiva i que no es reservi a lacompetència de l’Assemblea General Extraordinària.
16.2.Correspon a l’Assemblea General Extraordinària:
1.Acordar la disposició o alienació de béns o drets.
2.Constituir federacions o adherir-se a les ja existents.
3.Aprovar, quan escaigui, el Reglament Interior de l’Associació.
4.Modificar aquests Estatuts.
5.Dissoldre l’Associació.
6.Decidir sobre qualsevol altra qüestió proposada per la Junta Directiva i que no es reserviexpressament a l’Assemblea General Ordinària.
 
ARTICLE17.
17.1.La Junta Directiva serà l’òrgan executiu de les disposicions emanades de l’Assemblea, ambcaràcter obligatori, i es regirà per aquests Estatuts i altres disposicions legals que es refereixin aaquesta mena d’Associacions.
17.2.Serà constituïda pels càrrecs següents:President, vice-president, secretari, vice-secretari, tresorer, i vocals, en nombre no superior a set.
17.3.Dins la Junta Directiva, podrà actuar una Comissió Permanent composta pel President, elSots-president, el Secretari i el Tresorer, a fi que pugui resoldre les qüestions de tràmit que nohagin de menester la intervenció de la totalitat de la Junta, a la qual, tanmateix, en donaràcompte en la primera reunió que es convoqui.
17.4.La Junta Directiva tindrà com a Assessor tècnico-pedagògic el legal representant de latitularitat en el Col·legi Maristes Valldemia.
 
ARTICLE18.
Els càrrecs que constitueixen la Junta Directiva seran honorífics i gratuïts. Tindran una duradade tres anys i es renovaran cada any per quartes parts, i podran ser reelegits.
 
ARTICLE19.
La Junta Directiva assumirà les funcions de representació i de govern de l’Associació i, a més,tindrà les atribucions següents:
 19.1.Resoldre les qüestions relatives a l’admissió o a l’exclusió de socis.
19.2.Nomenar les delegacions i ponències que consideri necessàries per al bon funcionament del’Associació.
19.3.Marcar les directrius que cal seguir per al millor desenvolupament de l’Associació.19.4.Designar per a cada curs del Col·legi, prèvia proposta dels pares o legals representants, undelegat de pares. La seva missió consistirà en transmetre i coordinar els suggeriments i lesqüestions educatives que es plantegin a nivell de classe o curs.
 
ARTICLE20.
Correspon al President:
20.1.Representar l’Associació.
20.2.Convocar i presidir la Junta Directiva, com també l’Assemblea General de socis i dirigir elsdebats.
20.3.Adoptar les mesures que consideri urgents per a la bona administració social.
20.4.Tenir cura del compliment d’aquests Estatuts.
20.5.Subscriure, juntament amb el Secretari, les Actes de les sessions i tota classe de documents procedents de l’Associació.
El President podrà adoptar totes les mesures que estimi urgents per al millor govern, règim iadministració de l’Associació, donant-ne comptes a la Junta Directiva en la primera sessió que escelebri, que haurà de ratificar-les, si es consideri oportú.
 
ARTICLE21.
Correspon al Sots-president:
21.1.Substituir al President en els casos d’absència per malaltia o motiu justificat.
21.2.Col·laborar en l’acció que desenvolupi el President a fi de poder substituir-lo sense que esprodueixin buits en l’Associació.
21.3.Actuar per delegació del President, en la forma que acordi la Junta Directiva o el President indiqui.
 
ARTICLE22.
Correspon al Secretari:
22.1.Custodiar els llibres (excepte el de comptablitat), documents i segells de l’Associació.
22.2.Portar el registre de socis al dia.
22.3.Redactar les Actes de les sessions de la Junta Directiva i de les Assemblees Generals.
22.4.Lliurar certificadament tot allò que faci referència als llibres i documents socials, amb elvist-i-plau del President.
22.5.Ocuparse de la correspondència social.
22.6.Cursar les convocatòries de les Assemblees Generals i Juntes Directives.
 
ARTICLE23.
Correspon al Sots-secretari assistir i substituir el Secretari en qualsevol de les seves funcions.
 
ARTICLE24.
Correspon al Tresorer:
24.1.Encarregar-se de la custòdia dels fons socials i llibres de comptablitat.
24.2.Efectuar anualment l’estat de comptes.
 
ARTICLE25.
Correspon als Vocals principalment col·laborar amb els altres membres de la Junta Directiva entotes les seves funcions.
 
ARTICLE26.
Correspon als Delegats de Curs:
26.1.Servir d’enllaç i comunicació entre els professors de les classes que li corresponguin, elspares dels alumnes i la Junta Directiva.
26.2.Estudiar i canalitzar a la Junta Directiva suggeriments que tinguin relació amb qüestionspròpies del seu àmbit de representació.
26.3.Assistir a les reunions quan siguin convocades per la Junta Directiva.
 
ARTICLE27.
Els acords de la Junta Directiva es prendran per simple majoria de vots; els empats que hi puguinhaver seran dirimits pel vot de qualitat del President. La Junta Directiva es reunirà, almenys, uncop al mes.
 
ARTICLE28.
Qualsevol qüestió no prevista en aquests Estatuts la resoldrà la Junta Directiva, sense perjudicique sigui cotmesa a la propera Assemblea General que es convoqui.
 
ARTICLE29.
A fi d’adequar cada exercici social de l’Associació amb la durada de l’any acadèmic, l’exercicisocial s’iniciarà a 1r. de setembre i es tancarà el 31 d’agost de l’any següent.
 
ARTICLE30.
Per dissoldre l’Associació, caldrà un acord favorable, pres per una majoria de dos terços enAssemblea General Extraordinària.
 
ARTICLE31.
En cas de dissolució, la Junta Directiva assumirà la funció de Comissió Liquidadora, i un copsatisfetes les obligacions pendents, si hi hagués remanent de béns, aquest remanent es lliurarà alCol·legi Maristes Valldemia i, en el seu defecte, a l’Institut dels Germans Maristes – Província de Catalunya perquè sigui usat, exclusivament, amb finalitats educatives.

L'AMPA necessita la teva ajuda, vols col.laborar amb nosaltres?

Us animem a que us apunteu en aquest nou repte i així entre tots poder aconseguir una gran comunitat on els vostres fills/es siguin els principals beneficiats.

Scroll hacia arriba