BECA CHAMPAGNAT

La Beca Champagnat s’integra dins de l’àmbit de l’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI MARISTES VALLDEMIA de Mataró, destinada a l’ajut econòmic dels alumnes del Col·legi, fills o pupils dels associats, per als seus estudis.

La Beca Champagnat és un fons constituït dins de la tresoreria de l’AMPA per les seves pròpies fons de financiació i no és una modalitat d’assegurança o mutualitat. Serà finançada amb els ingressos de l’AMPA obtinguts per les aportacions en forma de quotes que cada membre satisfà anualment segons acord de l’Assemblea General. Cada any l’Assemblea General fixarà el percentatge d’aquells ingressos que serà destinat a la financiació de la Beca Champagnat. Així mateix, s’hi destinaran aquelles donacions o ingressos extraordinaris que a qualsevol títol i per aquesta finalitat rebi l’APA.

Podran ser beneficiaris de la beca objecte d’aquesta convocatòria els candidats que reuneixin els requisits següents:

– Ser alumne del Col·legi Maristes Valldemia de Mataró.
– Ser Fill o pupil o, en general, estar sota la responsabilitat legal d’un membre de l’AMPA, que es trobi al corrent del pagament de les pertinents quotes.
– Trobar-se en situació de necessitat econòmica real sobrevinguda per la defunció,de la persona o persones responsables del sustent econòmic de la família.

Les sol·licituds s’hauran d’adreçar a la Junta Directiva de l’AMPA.

 

Scroll hacia arriba